Preambule / Toepassingsgebied van de algemene verkoopvoorwaarden van KADOLIS

Presentatie van KADOLIS en de internetsite:
De commerciële site www.kadolis.com en www.kadolis.fr (hierna te noemen "de Site") wordt beheerd door de Vennootschap KADOLIS SARL - 151 boulevard Elisabeth Boselli 49100 Angers - Metropolitan Frankrijk - tel: 02.41.93.76.59 - fax. +33 (0)2 53 01 60 85 - e-mail: [email protected] - (hierna "de Vennootschap" of "KADOLIS" genoemd).
BTW-nummer: FR17 494103484 - Aandelenkapitaal: 134 015 euro - Siret-nummer: 494 103 484 00031 - RCS Angers

KADOLIS werd begin 2007 opgericht en is gespecialiseerd in natuurlijk slapen door producten op de markt te brengen die zowel design- als milieuvriendelijk zijn voor het hele gezin (baby's, kinderen en ouders).

In die hoedanigheid brengt zij matrassen, beddengoed, dekbedden en kussens op de markt die in Europa zijn vervaardigd en gegarandeerd zonder chemische behandeling. KADOLIS selecteert en ontwikkelt ook trendy, design en decoratieve producten... van zeer hoge kwaliteit voor de babykamer.

Het hoofddoel van de KADOLIS-website is dus de gebruikers, zowel consumenten als professionals, (hierna de "Klant(en)" genoemd) in staat te stellen

 • De online aankoop van producten (hierna de "Producten") de aankoop van producten (hierna de "Producten") gemaakt van natuurlijke materialen om een betere slaap te bieden aan het hele gezin;
 • Toegang tot een online winkel (hierna te noemen de "Klantenrekening") die het mogelijk maakt de door KADOLIS te koop aangeboden Producten te bestellen en te betalen.

De site is onderverdeeld in vijf hoofdcategorieën:

 • "Baby": deze categorie is onderverdeeld in verschillende sub-categorieën zoals "babymatras", "beddengoed", "dekbed en kussendeze categorie is onderverdeeld in verschillende subcategorieën zoals "babymatras", "beddengoed", "dekbed en kussen", "slaapkleding", "slaapaccessoires", "meubels" en "cadeau-ideeën";
 • "Kinderen: dekbed en kussen", "slaap accessoires", "meubels" en "cadeau-ideeën";
 • "Volwassen: deze categorie is onderverdeeld in verschillende sub-categorieën zoals "matras", "beddengoed", "dekbed en kussen", "slaap accessoires", "meubels" en "cadeau idee".volwassenen: deze categorie is onderverdeeld in verschillende subcategorieën zoals "matras", "beddengoed", "dekbed en kussen", "pyjama", "slaap wellness" en "cadeau idee";
 • "Kleine prijs": deze categorie is onderverdeeld in twee subcategorieën, "promoties" en "packs".
 • "Over": details over de geschiedenis, verbintenissen en diverse certificeringen van KADOLIS.

Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden:

De lijst en de precieze omschrijving van de producten en diensten die door KADOLIS worden aangeboden, kunnen op elk moment op de Site worden geraadpleegd. Er wordt gespecificeerd dat de essentiële kenmerken van de Producten met de grootst mogelijke nauwkeurigheid door de Onderneming worden beschreven en voorgesteld.

Elke bestelling van een Product in de online shop van de Website impliceert de raadpleging en de voorafgaande validatie zonder voorbehoud van deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna "de Algemene Voorwaarden" of "AV"). Deze laatste zijn van toepassing op alle Producten die door de Site op de markt worden gebracht. Elke verkoop door KADOLIS wordt uitsluitend beheerst door de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, die worden weergegeven, aangehecht aan of vergezeld gaan van elk aanbod of commercieel voorstel, van welke aard dan ook, van KADOLIS.

De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens bedoeld om de contractuele betrekkingen te regelen tussen KADOLIS en de Klant die hieronder wordt gedefinieerd als de gebruiker van de Site. Door online de Producten te kopen, door gebruik te maken van de op de Site aangeboden diensten, verklaart de Klant dat hij de Site gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de hierna volgende Algemene Voorwaarden. Bovendien zijn deze ook bedoeld om de toegang tot en het gebruik van de Site te regelen, hetgeen de Klant, een gewone "gebruiker", erkent.

De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op Producten die worden geleverd aan Klanten die gevestigd zijn in Europees Frankrijk, evenals in Duitsland, België, Spanje, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland en Zwitserland (onder voorbehoud van de bijzonderheden die verband houden met de levering en die vermeld worden op de pagina pagina-niet-gevondenhpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondenppagina-niet-gevondenspagina-niet-gevonden:pagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevondenwpagina-niet-gevondenwpagina-niet-gevondenwpagina-niet-gevonden.kadolis.com/fr/content/1-livraison):

De Klant verklaart tevens dat hij/zij volledig rechtsbevoegd is om verbintenissen aan te gaan onder deze Algemene Voorwaarden. Ongeacht de Producten die door de Site worden aangeboden, moeten Klanten ouder zijn dan 18 jaar om een bestelling te plaatsen.

Artikel 1: OPPOSABILITEIT

De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de Klant en: de Vennootschap KADOLIS, die de commerciële site www.kadolis.com beheert .

Het plaatsen van een bestelling impliceert voorafgaande raadpleging van deze Algemene Voorwaarden en impliceert de volledige aanvaarding ervan door de Klant. Met name de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling op de Site en bij het aanmaken van een Account vormt het bewijs dat de Gebruiker kennis heeft genomen van deze bepalingen en impliceert de aanvaarding van de onderhavige. Evenzo vormen de gegevens die door KADOLIS op de Site worden geregistreerd en veilig op haar servers worden opgeslagen, het bewijs van alle transacties tussen KADOLIS en haar Cliënten. De door het betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de verschillende financiële transacties die via de Site zijn verricht.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 1366 van het Burgerlijk Wetboek en de uitvoeringsbesluiten inzake elektronische handtekeningen, wordt eraan herinnerd dat de validatie van de online bestelling een elektronische handtekening vormt die, tussen de Partijen, dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en het bewijs vormt van de integraliteit van de bestelling en van de opeisbaarheid van de verschuldigde sommen ter uitvoering van de bestelling.

Het Contract tussen de Klant bestaat uit de onderhavige Algemene Voorwaarden en de bestelbon. De Algemene Verkoopvoorwaarden van KADOLIS vormen de enige overeenkomst tussen de partijen en hebben voorrang op elk ander document. Zij zijn van toepassing voor de duur die nodig is voor de levering van de Producten en de levering van de diensten waarop is ingeschreven, tot aan het verstrijken van de door de Vennootschap KADOLIS verschuldigde garanties.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door KADOLIS worden gewijzigd. In dat geval zijn uitsluitend de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing die van kracht waren op het moment dat de bestelling werd geplaatst. KADOLIS raadt de Cliënt aan deze Algemene Voorwaarden te downloaden en/of op te slaan en/of af te drukken om deze op een veilige en duurzame manier te bewaren, en zich er aldus op elk moment tijdens de uitvoering van de Overeenkomst op te kunnen beroepen indien dat nodig zou blijken.

Het feit dat KADOLIS op een bepaald moment geen gebruik maakt van één van de onderhavige voorwaarden, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand om op een later tijdstip wel gebruik te maken van één van de genoemde voorwaarden.

Artikel 2: BESTELLING

De Klant plaatst een bestelling voor de producten die op de website van KADOLIS worden gepresenteerd.
Hij wordt gebonden door zijn elektronische handtekening die wordt gevormd door op "valideren" te klikken, onder de bestelbon en heeft dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening.
De Vennootschap KADOLIS stuurt de klant een bevestigingse-mail met een samenvatting van de bestelling van de klant en een bevestiging van de daadwerkelijke betaling van de bestelling.

Artikel 3: BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

De op de KADOLIS-site aangeboden producten zijn beschikbaar binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, waarbij de site regelmatig wordt bijgewerkt.

Niettemin, en ondanks de door KADOLIS genomen voorzorgsmaatregelen, zal KADOLIS, indien een of meer Producten onbeschikbaar worden nadat de bestelling is geplaatst, de Klant hiervan zo spoedig mogelijk persoonlijk op de hoogte stellen, hetzij per e-mail of per post. KADOLIS zal een vervangend Product voorstellen aan de Klant.

De Klant is niet verplicht dit vervangende Product te aanvaarden en heeft het recht de bestelling te annuleren en een terugbetaling te verkrijgen zonder kosten of boete.
KADOLIS verbindt zich ertoe reserveonderdelen te leveren gedurende een periode van twee jaar na de verkoop van het product.

Artikel 4: PRIJS

De prijzen zijn aangegeven in euro's, inclusief BTW, exclusief leveringskosten.

Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, moeten op het ogenblik van de bestelling in euro worden betaald.

KADOLIS behoudt zich het recht voor de op de Site vermelde prijzen te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de ontwikkeling van de marktprijzen en/of haar eigen leveranciers. KADOLIS verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die van kracht zijn op het ogenblik van de registratie van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Producten op deze datum.

De leveringskosten worden berekend op basis van de informatie die de Klant heeft meegedeeld bij de keuze van de producten op de Site en worden automatisch bijgewerkt zodra nieuwe informatie wordt meegedeeld of nieuwe keuzes worden gemaakt. De Klant wordt er derhalve op gewezen dat de transportkosten die bij elke keuze van een product worden aangegeven, indicatief en voorlopig zijn en variëren naar gelang van de plaats van levering, de aard van de bestelde artikelen en hun aantal, en de gekozen vervoerder. De door de Klant te betalen definitieve verzendkosten worden vermeld in het winkelmandje van de Klant aan het einde van de selectie van Producten, en worden in herinnering gebracht in het besteloverzicht dat voorafgaat aan de validatie.

De Producten worden steeds gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de registratie van de bestelling, onder voorbehoud van tikfouten of wijzigingen in de door Frankrijk toegepaste BTW, die onmiddellijk zouden worden doorberekend.

De promotietarieven van de Website gelden voor de periode van de op de Website vermelde promoties.

Alle belastingen, rechten of andere diensten die in toepassing van de reglementering moeten worden betaald, zijn ten laste van de Klant en worden aan de verkoopprijs toegevoegd.

In geval van weergave van een foutieve, duidelijk afwijkende prijs (lage prijs), om welke reden dan ook (computerprobleem, manuele fout, technische fout), zal de bestelling, zelfs indien gevalideerd door KADOLIS, geannuleerd worden en zal de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. De Klant zal dan, indien hij dit wenst, zijn bestelling opnieuw kunnen plaatsen tegen de gecorrigeerde prijs.

In geval van terugbetaling zal KADOLIS het recht uitoefenen om de toegekende kortingen te verminderen indien het artikel wordt teruggezonden (VP, Sponsoring, of andere commerciële kortingen)

Artikel 5: WIJZE VAN BETALING

- Wijze van betaling:

De betaling wordt volledig van de bestelling hetzij door CB - Visa- Mastercard - Instant overdracht (fintecture) - Cadhoc cadeaubonnen of gegroepeerd schot - Paypal.

De betaling van een bestelling kan ook worden uitgesteld (30 dagen) of opgesplitst in verschillende keren (3, 4 of 10 keer) via een dienstverlenende partner van KADOLIS, de firma ALMA.

De verschillende door de Site aangeboden betalingswijzen worden uiteengezet op de pagina pagina-niet-gevondenhpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondenppagina-niet-gevondenspagina-niet-gevonden:pagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevondenwpagina-niet-gevondenwpagina-niet-gevondenwpagina-niet-gevonden.kadolis.com/fr/pages/5-mode-de-paiement

- Bevestiging van betaling en overdracht van eigendom:

De e-mail ter bevestiging van de bestelling bevestigt de effectieve betaling door de Klant.
De op het ogenblik van de bestelling betaalde bedragen stemmen overeen met de prijs van de Producten en de leveringskosten en kunnen op geen enkel ogenblik beschouwd worden als voorschotten of aanbetalingen, zelfs niet in geval van herroeping.

De eigendom van het bestelde Product gaat pas over op de datum waarop de verkoopprijs volledig door KADOLIS is geïnd.

- Zekerheid van betaling:

De betaling van de in de bestelling begrepen som of sommen is onmiddellijk opeisbaar bij de validatie van de bestelling.

De Klant dient de betaling te verrichten met het betaalmiddel dat hij/zij heeft gekozen. Kaarten uitgegeven door banken met zetel buiten Frankrijk moeten internationale bankkaarten zijn (Mastercard of Visa).

De beveiligde online betaling met bankkaart wordt uitgevoerd door een externe betalingsdienstaanbieder. De overgedragen informatie wordt volgens de regels van de kunst gecodeerd en kan tijdens het transport over het netwerk niet worden gelezen. De voor de betaling gebruikte bankkaart zal minder dan een week na de datum van de door de Klant geplaatste bestelling worden gedebiteerd.

Tenzij frauduleus gebruik wordt bewezen, is de verbintenis om met een kaart te betalen onherroepelijk. Door zijn bankgegevens op het ogenblik van de verkoop mee te delen, machtigt de Klant de betalingsprovider om zijn kaart te debiteren voor het bedrag dat overeenstemt met de aangegeven prijs.

De Klant bevestigt dat hij de wettelijke houder is van de te debiteren kaart en dat hij wettelijk gerechtigd is deze te gebruiken. In geval van een vergissing of de onmogelijkheid om de kaart te debiteren, wordt de bestelling onmiddellijk geannuleerd.

KADOLIS maakt gebruik van een beveiligd betalingssysteem van derden, 3D Secure (beheerd door het bedrijf STRIPE). De verwerking van betalingen die voortvloeien uit het gebruik van een betalingssysteem wordt beheerst door de voorwaarden en het privacybeleid van de betalingssysteempartner van KADOLIS en door de voorwaarden van de verstrekker van de creditcard van de Klant die de bestelling heeft geplaatst.

Tijdens de betalingstransactie wordt de Klant automatisch verbonden met de server van het betalingsverwerkingscentrum van de betalingsprovider. De bankgegevens, die door encryptie worden beschermd, passeren de KADOLIS-systemen niet (en worden dus ook niet opgeslagen). KADOLIS slaat de bankgegevens van de Klant dus niet op.

KADOLIS wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een fout die te wijten is aan het betalingssysteem.

Indien de bank weigert een kaart of ander betaalmiddel af te schrijven, dient de Klant contact op te nemen met de KADOLIS Klantendienst om de bestelling met een ander geldig betaalmiddel te betalen.

In het geval dat, om welke reden dan ook, verzet, weigering of andere, de overmaking van de door de Cliënt verschuldigde geldstroom onmogelijk blijkt, zal de bestelling geannuleerd worden en de verkoop automatisch beëindigd worden.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens maken het mogelijk de transactie te voltooien. Zij worden door KADOLIS geregistreerd en gebruikt in overeenstemming met haar verklaringen inzake vertrouwelijkheid en cookies zoals hierin uiteengezet. De Klant geeft het betalingssysteem toestemming om zijn bankgegevens op te slaan namens KADOLIS om toekomstige bestellingen te vergemakkelijken.

KADOLIS kan de Klant per e-mail of telefonisch om aanvullende informatie vragen over zijn/haar identiteit (identiteitskaart) en de identiteit van de houder van de bankkaart die gebruikt wordt voor de betaling, afhankelijk van het bedrag van de bestelling en het adres van de kaarthouder.

De klant heeft te allen tijde recht op toegang tot en rectificatie van de gegevens die op hem betrekking hebben en die op het moment van de betaling zijn verzameld, op voorwaarde dat hij een verzoek daartoe per post (aan het hoofdkantoor van KADOLIS) of per e-mail indient op het adres: [email protected]

Ten slotte wordt gepreciseerd dat in geen geval de persoonlijke code van de klant wordt gevraagd, maar alleen: het nummer van de bankkaart, bestaande uit 16 cijfers, de vervaldatum en de controlecode, bestaande uit 3 cijfers, die op de achterzijde van de kaart staan, worden aan de klant gevraagd.

Artikel 6: LEVERING

Leveringszone: De Producten worden geleverd op het door de Klant op de bestelbon aangegeven adres. Om redenen van pakket tracking is het onmogelijk om bestellingen te leveren aan basissen of andere gebouwen van de strijdkrachten, Post Office Boxes, Poste restante, Hotels of andere woningen, campings. Bij de levering zijn de installatie en inbedrijfstelling niet inbegrepen.

Levertijden: De levertijden beginnen pas te lopen vanaf het moment dat KADOLIS de orderbevestiging per e-mail heeft verzonden, aangezien de Producten pas geleverd kunnen worden na volledige betaling van de prijs.

De leveringstermijnen worden ter indicatie vermeld wanneer de bestelling wordt gevalideerd. Deze termijn hangt af van het soort product en bedraagt gemiddeld tussen 2 en 6 werkdagen vanaf de validatie van de bestelling. De leveringstermijn mag in geen geval meer bedragen dan 4 weken vanaf de bevestiging van de bestelling.

KADOLIS SARL wijst elke verantwoordelijkheid af voor de verlenging van de leveringstermijnen te wijten aan de vervoerder, met name in geval van verlies van de Producten of staking.
Leveringsmethoden: de leveringsmethoden hangen af van het soort bestelde Product. De verzending gebeurt door Colissimo of Carrier.

Indien de bestelling uit meerdere verschillende producten bestaat, kan KADOLIS de levering in meerdere termijnen opsplitsen en zal zij de Klant hiervan op de hoogte brengen. In dat geval betaalt de Klant slechts voor één levering.
Indien de Klant 2 leveringsplaatsen wenst, dient hij 2 bestellingen te plaatsen, met de leveringskosten verbonden aan deze 2 bestellingen.

De bezorging door Colissimo geschiedt volgens de normale procedures van de posterijen, waarover KADOLIS geen controle heeft.

De levering van meubelen geschiedt via een vervoerder. In geval van levering in een gebouw met meerdere verdiepingen, wordt geleverd aan de brievenbussen, en niet op de verdiepingen. Indien de Klant het meubilair op de bovenverdiepingen geleverd wenst te krijgen, moet hij bij zijn bestelling de optie "gemonteerd geleverd" kiezen en zullen de leveringskosten hiervan afhangen.

Vertragingof verlies door toedoen van de vervoerder: KADOLIS zal de Klant per e-mail op de hoogte stellen van de verzending van de bestelling. Vertraging in de levering of verlies van het Product door toedoen van de vervoerder is mogelijk. In geval van niet-ontvangst dient de Klant KADOLIS daarvan met alle middelen in kennis te stellen, met name via het contactformulier: pagina-niet-gevondenhpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondenppagina-niet-gevondenspagina-niet-gevonden:pagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevondenwpagina-niet-gevondenwpagina-niet-gevondenwpagina-niet-gevonden.kadolis.com/fr/nous-contacter.
KADOLIS zal contact opnemen met de Post, die een onderzoek zal instellen dat tot een maand kan duren. Als het product wordt gevonden, wordt het onmiddellijk doorgestuurd naar het afleveradres van de Klant. Indien de Post daarentegen tot de conclusie komt dat het product verloren is gegaan, verbindt KADOLIS zich ertoe het bestelde product op haar kosten te vervangen. In het geval dat het product niet beschikbaar is, zal KADOLIS de Klant volledig terugbetalen en kan de Klant geen schadevergoeding eisen.

In het kader van particuliere verkopen wordt de Klant er naar behoren van in kennis gesteld dat de leveringstermijnen met twee weken kunnen worden verlengd. De terugbetaling van een artikel in particuliere verkoop is niet mogelijk, tenzij de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht. De terugzending van een in particuliere verkoop gekocht artikel is voor rekening van de klant.

Artikel 7: ONTVANGST VAN PRODUCTEN

De Klant is verplicht om bij levering de staat van de verpakking van het bestelde Product te controleren. Elke onregelmatigheid met betrekking tot de levering (beschadiging, ontbrekende producten in vergelijking met de leveringsbon, beschadigd pakket, gebroken Producten, enz.) moet op de leveringsbon worden aangegeven in de vorm van een "handgeschreven voorbehoud", vergezeld van de handtekening van de Klant. De Klant moet eveneens deze anomalie of elke andere anomalie die na het vertrek van de bezorger wordt vastgesteld, op straffe van verval, per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de vervoerder melden binnen drie (3) werkdagen na de leveringsdatum. Een kopie van deze brief moet worden toegezonden aan KADOLIS:

Société KADOLIS SARL - 151 boulevard Elisabeth Boselli 49100 Angers - Frankrijk

Artikel 8: RECHT VAN TERUGTREKKING

Betreffende de consument Klant (in de zin van de Franse consumentenwetgeving)

Vanaf de ontvangst van het (de) Product(en) beschikt de consument Klant over een termijn van dertig (30) volle dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat hij zijn redenen hoeft te rechtvaardigen of boetes hoeft te betalen, met uitzondering van de terugzendingskosten. Bij bestellingen van verschillende Producten die afzonderlijk worden geleverd of bij bestellingen van een Product dat bestaat uit verschillende partijen of onderdelen waarvan de levering over een bepaalde periode wordt gespreid, gaat de termijn in vanaf de ontvangst van het laatste Product of de laatste partij of het laatste onderdeel.

Verstrijkt deze termijn op een zaterdag, een zondag of een feestdag, dan wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant KADOLIS binnen de hierboven aangegeven termijn op de hoogte stellen van zijn beslissing de bestelling in te trekken.

Deze kennisgeving dient schriftelijk te geschieden, op enigerlei wijze en in het bijzonder

 • Via de klantenrekening.
 • Per e-mail aan het adres: [email protected]
 • Of door het onderstaande formulier terug te zenden aan KADOLIS op het aangegeven postadres:

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te zenden indien u de overeenkomst wenst te herroepen).

ter attentie van KADOLIS SARL - 151 boulevard Elisabeth Boselli 49100 Angers - Frankrijk

- Hierbij deel ik u mee dat ik de overeenkomst betreffende de verkoop van de onderstaande goederen (*) herroep
[Vermeld het (de) product(en)/dienst(en) waarvoor u de overeenkomst herroept]
...............................................................................................................

- Besteld op (*)/ontvangen op

(*).........................................................................................................

- Bestelnummer

..................................................................................................................

- Naam van de consument-klant

..................................................................................................................

- Adres van de consument-afnemer

...............................................................................................................

- Handtekening van de consument-opdrachtgever (alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op papier)

- Datum.................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

De Klant heeft de keuze tussen het ruilen van het Product (als het alleen om een ruil van kleur of maat gaat die geen prijswijziging met zich meebrengt) of het terugbetaald krijgen van de prijs. Zij moeten hun keuze preciseren wanneer zij KADOLIS ervan in kennis stellen dat zij zich terugtrekken. Indien de Klant nalaat dit te doen, zal KADOLIS de Klant terugbetalen door middel van een bankoverschrijving of door het opnieuw crediteren van de bankkaart die gebruikt werd op het moment van betaling, wanneer het de Klant schikt (of bij het uitblijven van een antwoord van de Klant, door middel van een bankoverschrijving).

Na kennisgeving van de herroeping moet de Klant het (de) Product(en) zo snel mogelijk en binnen maximaal 30 dagen terugsturen, hetzij per aangetekende Colissimo, hetzij per koerier voor meubelen naar het volgende adres: Société KADOLIS SARL - 151 boulevard Elisabeth Boselli 49100 Angers - Frankrijk

De Producten moeten in nieuwe staat verkeren, zonder enig spoor van gebruik, vergezeld van hun accessoires en eventuele gebruiks- of montage-instructies en zorgvuldig verpakt in hun oorspronkelijke verpakking. De producten die onvolledig, beschadigd, bevuild of zonder verpakking worden teruggestuurd, worden geweigerd of in hun oorspronkelijke staat teruggestuurd naar de Klant, tenzij de vermelde gebreken overeenkomen met die welke door de Klant werden vastgesteld en die het precieze voorwerp van de terugzending uitmaken.

KADOLIS beschikt over een termijn van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf het moment waarop de Klant haar op de hoogte stelt van zijn wens tot uitoefening van het herroepingsrecht, om de prijs van het (de) Product(en) en de leveringskosten terug te betalen of om het Product om te ruilen. Er wordt aan herinnerd dat de terugzending van Producten gratis is voor de Klant.

Dientengevolge zal KADOLIS de Klant terugbetalen of het (de) vervangende Product(en) leveren, zodra de Producten aan haar zijn geretourneerd en uiterlijk 14 dagen nadat de Klant haar op de hoogte heeft gesteld van de uitoefening van haar herroepingsrecht.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 221-23 van het Wetboek van Consumentenrecht, is de Klant verantwoordelijk voor de behandeling van de Producten en de waardevermindering ervan tijdens de herroepingstermijn. In dit verband behoudt KADOLIS zich het recht voor aansprakelijk te worden gesteld in geval van waardevermindering van de in het kader van de uitoefening van het herroepingsrecht teruggezonden producten, die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig was om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze producten vast te stellen.

- Uitsluiting van de herroepingstermijn

Ter herinnering: overeenkomstig de geldende wetgeving is het herroepingsrecht met name niet van toepassing op de volgende bestellingen

 • De levering van producten die op verzoek of volgens de specificaties van de Klant zijn vervaardigd of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;
 • Goederen die niet van andere producten kunnen worden gescheiden;
 • De levering van producten die snel bederven of aflopen.
 • De levering van goederen die na levering door de Klant niet verzegeld of beschadigd werden en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden.

- Betreffende de professionele klant

Tenzij de Klant voldoet aan de drie cumulatieve criteria van artikel L. 121-16-1 van het Wetboek van Consumentenrecht en dit aan KADOLIS kan rechtvaardigen, is DE RETOURTIJD VAN 14 DAGEN NIET VAN TOEPASSING OP PROFESSIONELE KLANTEN

Artikel 9: PRODUCTGARANTIE

9.1. KADOLIS garandeert dat alle geselecteerde Producten zijn vervaardigd in overeenstemming met de Europese veiligheidsnormen.

9. wettelijke garanties: Voor Producten die via de Site worden verkocht, is KADOLIS aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit van de goederen met het Contract onder de voorwaarden van artikel L. 217-3 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht en voor verborgen gebreken in de verkochte goederen onder de voorwaarden van artikel 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek. Wat de garantie van verborgen gebreken betreft, kan de Klant beslissen om deze garantie toe te passen in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en in dat geval kan hij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Er wordt aan herinnerd dat de consument Klant, in het kader van de wettelijke garantie van conformiteit, profiteert van een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van ontvangst van het Product om op te treden. Deze wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de commerciële garantie (de "fabrieksgarantie") die van toepassing kan zijn op het op de KADOLIS-site bestelde Product.

Nog steeds in het kader van deze wettelijke conformiteitsgarantie is de Klant vrijgesteld van het bewijs van het bestaan van het gebrek: de gebreken worden dus verondersteld te bestaan op het ogenblik van de ontvangst van het Product, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het Product of van het vermeende gebrek.

Om te genieten van de wettelijke conformiteitsgarantie of de garantie van verborgen gebreken voor een Product dat rechtstreeks door KADOLIS wordt verkocht, kunt u contact opnemen met de klantendienst op het volgende e-mailadres: [email protected] of via het tabblad "Contacteer ons" op de Site (pagina-niet-gevondenhpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondenppagina-niet-gevondenspagina-niet-gevonden:pagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevondenwpagina-niet-gevondenwpagina-niet-gevondenwpagina-niet-gevonden.kadolis.com/fr/nous-contacter)

In het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie heeft de Klant de keuze tussen reparatie of vervanging van het genoemde Product, met inachtneming van de in artikel L. 217-12 van het Wetboek van Consumentenrecht genoemde kostenvoorwaarden. Eventuele kosten voor het retourneren van het product dat niet conform is, zijn voor rekening van KADOLIS.

In dit geval:

-Voor elk Product dat in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie wordt gerepareerd, geldt een garantieverlenging van zes (6) maanden;

-Indien de Klant verkiest het Product te laten herstellen, maar dit niet mogelijk is, kan het Product worden vervangen en zal voor het nieuwe Product een nieuwe periode van wettelijke conformiteitsgarantie ingaan;

-Elke periode van stilstand van het Product tijdens de garantieperiode schorst de garantie die nog liep tot de levering van het Product dat opnieuw in overeenstemming is gebracht.

Bovendien verbindt KADOLIS zich ertoe om in geval van een verborgen gebrek in de zin van de wet, naar keuze van de Klant, het Product te vervangen (indien het voornoemde Product in voorraad is) of het aldus aangetaste Product terug te betalen (terugbetaling betaald door KADOLIS), op voorwaarde dat het voornoemde gebrek aan KADOLIS werd gemeld binnen een termijn van acht (8) dagen, volgend op de datum waarop de Klant het gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken.de kosten voor het terugzenden van de goederen naar Europees Frankrijk zijn ten laste van KADOLIS.

In het kader van de uitvoering van deze verschillende garanties kunnen de voorwaarden voor de inontvangstneming van het op de Site bestelde Product variëren naargelang de tussen KADOLIS en de eventuele fabrikanten van het genoemde Product gesloten overeenkomsten.

De Klant wordt erop gewezen dat hij ofwel het niet-conforme Product aan KADOLIS kan terugsturen, ofwel een specifieke procedure kan volgen die hem door de fabrikant van het betrokken Product zal worden medegedeeld.

In alle gevallen, bij afwezigheid van een vastgestelde anomalie of in geval van abnormaal gebruik van het product (gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing bijvoorbeeld), zal KADOLIS het genoemde product niet repareren, vergoeden of omruilen en behoudt zich het recht voor de gemaakte reis- en arbeidskosten in rekening te brengen.

Evenzo kan de Klant, overeenkomstig artikel L. 217-5 van het Wetboek van Consumentenrecht, de conformiteit van een Product niet betwisten door zich te beroepen op een gebrek betreffende een of meer bijzondere kenmerken waarvan hij uitdrukkelijk op de hoogte was gesteld dat zij afweken van de conformiteitscriteria, een afwijking waarmee hij uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft ingestemd bij het sluiten van dit Contract.

9.3. Bovendien worden de op de website www.kadolis.com gekochte Producten gedurende 1 jaar vanaf de datum van levering gegarandeerd voor alle andere schade die niet door de wettelijke garanties wordt gedekt. Om van de garantie te kunnen genieten, moet de Klant de aankoopfactuur bewaren.
9.4. Om deze verschillende garanties (wettelijke en commerciële) uit te oefenen, moet de Klant contact opnemen met KADOLIS op het e-mailadres [email protected] of via het tabblad "Contact opnemen" op de Site(pagina-niet-gevondenhpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondenppagina-niet-gevondenspagina-niet-gevonden:pagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevondenwpagina-niet-gevondenwpagina-niet-gevondenwpagina-niet-gevonden.kadolis.com/fr/nous-contacter)

9.5. In alle gevallen zijn dan de in de procedure betreffende het herroepingsrecht beschreven teruggavevoorwaarden van toepassing.

Artikel 10: NALEVING VAN DE GEBRUIKSREGELS DOOR DE KLANT / VEILIGHEID VAN DE SITE

10.1 Naleving van de gebruiksregels: De Klant kan gebruik maken van de door de Site geboden mogelijkheden. In het algemeen is het de Klant verboden om in het kader van het gebruik van de Site handelingen te verrichten van welke aard dan ook, zoals het opstellen, publiceren en online plaatsen, het verzenden, het verspreiden van gegevens en/of inhoud die in strijd zouden zijn met de wet, inbreuk zouden maken op de openbare orde, of de rechten van KADOLIS of derden zouden schenden. In het bijzonder, en zonder dat deze opsomming limitatief is, verbindt de Klant zich ertoe om bij het gebruik van de Site de volgende regels na te leven

-Geen valse identiteit te gebruiken om anderen te misleiden en nauwkeurige informatie te verstrekken bij het gebruik van de Site en bij het bestellen van Producten bij KADOLIS;

-De geldende wetten na te leven en de rechten van derden te respecteren, evenals de huidige bepalingen van de Algemene Voorwaarden;

-Om de Site op een loyale manier te gebruiken, in overeenstemming met het doel ervan en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, voorschriften en praktijken;

-Het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die door KADOLIS wordt geleverd, evenals de intellectuele eigendomsrechten van derden zoals de maker van de Site of eventueel de maker(s) van de Producten; bijgevolg zal de Klant zich onthouden van het reproduceren en/of het mededelen aan het publiek, via de Site, van één of meerdere inhoudselementen zonder de toestemming van de houders van de rechten met betrekking tot deze inhoud, wanneer dit vereist is;

-De functionaliteiten van de Site niet af te leiden of trachten af te leiden van het normale gebruik ervan zoals gedefinieerd in deze Algemene Voorwaarden;

-De Site op geen enkele manier te overbelasten;

-Het niet op grote schaal opvragen van informatie van de Site zonder voorafgaande toestemming;

-Geen gebruik te maken van robotsoftware of een ander gelijkwaardig geautomatiseerd proces of hulpmiddel om op de Site te navigeren;

-Geen gegevens, informatie of inhoud te verspreiden die het normale gebruik van de Site zou verminderen, ontregelen of verhinderen;

-Geen reclameactiviteiten uit te voeren zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van KADOLIS.

In geval van schending door een Cliënt van één of meer van deze regels, behoudt KADOLIS zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en eventuele bijbehorende contracten of bijzondere voorwaarden eenzijdig op te schorten en/of te beëindigen en/of de bestellingen en/of van de betrokken Cliënt te blokkeren en/of diens toegang tot de gehele Site of een gedeelte ervan te blokkeren, zonder enige schadevergoeding.

10.2 Beveiliging van de site: KADOLIS zal zich naar beste vermogen inspannen, overeenkomstig de regels van de kunst, om de site te beveiligen met het oog op het gelopen risico en de aard van de verwerkte gegevens.

KADOLIS is een systeem voor geautomatiseerde gegevensverwerking.

Het is de Klant verboden zich op frauduleuze wijze toegang te verschaffen tot de Site of deze geheel of gedeeltelijk te onderhouden. Hij zal geen andere toegangsmethode gebruiken dan de interface die door KADOLIS ter beschikking wordt gesteld. In dit verband wordt eraan herinnerd dat de artikelen 323-1 en volgende van het Franse wetboek van strafrecht met name voorzien in straffen tot vijf (5) jaar gevangenisstraf en een boete van 150 000 euro, met name

oFrauduleuze toegang en onderhoud in een geautomatiseerd gegevensverwerkingssysteem;

om dit systeem te belemmeren;

o Frauduleus verwijderen, wijzigen of toevoegen van gegevens aan het systeem.

In geval van ontdekking van een dergelijke methode of indien de Cliënt onopzettelijk en zonder recht een gereserveerde en privéruimte betreedt (bijvoorbeeld de rekening van een andere Cliënt), verbindt de Cliënt zich ertoe KADOLIS hiervan onverwijld per e-mail op de hoogte te brengen op [email protected] zodat deze laatste de nodige maatregelen kan treffen.

Het is de Klant eveneens verboden de gegevens op de Site te wissen of te wijzigen, of op frauduleuze wijze gegevens in te voeren of zelfs de werking van de Site te wijzigen. In het bijzonder zal de Klant geen virussen, kwaadaardige code of enige andere technologie introduceren die schadelijk is voor de Site.

Elke toegang tot een verboden gebied zal worden beschouwd als frauduleuze toegang.

De Klant verbindt zich ertoe alle gegevens waarvan hij bij een dergelijke toegang tot een niet-geautoriseerde zone kennis neemt, als vertrouwelijke gegevens te beschouwen en verbindt zich er bijgevolg toe deze niet openbaar te maken.

De Klant verbindt er zich in het bijzonder toe geen enkele operatie uit te voeren die gericht is op het verzadigen van een pagina, bouncing operaties of elke operatie die tot gevolg heeft dat de werking van de Site wordt belemmerd of verstoord.

De Klant verbindt zich ertoe geen apparaten of software van welke aard ook te gebruiken die de goede werking van de Site zou kunnen verstoren. De Klant verbindt zich er met name toe geen gebruik te maken van robotsoftware of enig ander gelijkwaardig geautomatiseerd proces of hulpmiddel om op de site te surfen en de functies ervan te gebruiken.

De Klant verbindt zich ertoe geen enkele actie te ondernemen die een onevenredige belasting zou vormen voor de infrastructuur van de Site.

De Klant aanvaardt de kenmerken en beperkingen van het Internet. Hij is zich ervan bewust dat gegevens die op het internet circuleren niet noodzakelijk beschermd zijn, met name tegen mogelijke verduistering.

Ten slotte verbindt de Klant zich ertoe de nodige maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beveiligen tegen besmetting door eventuele virussen op het internetnetwerk.

Artikel 11: AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

11.1 De vennootschap KADOLIS verbindt zich ertoe haar best te doen om de op de Site aangeboden diensten met zorg en volgens de regels van de kunst te leveren, met dien verstande dat zij een middelenverbintenis heeft, met uitsluiting van elke resultaatsverbintenis, die de Klant uitdrukkelijk erkent en aanvaardt.

Haar verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot de levering van de diensten die op de Site worden aangeboden volgens de hierin beschreven voorwaarden, met uitsluiting van elke andere dienst.

In haar hoedanigheid van uitgever van een internetsite kan KADOLIS niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van een dienst, en in het bijzonder wegens

-Foutieve informatie verstrekt door de Klant;

-de annulering of wijziging van een order door een Cliënt

Bovendien kan de Site links naar andere externe bronnen vermelden. Aangezien KADOLIS deze externe bronnen niet kan controleren, kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, Producten, diensten, reclame of elementen die beschikbaar zijn op deze externe bronnen. KADOLIS verzoekt de Cliënt kennis te nemen van de verkoop- en/of gebruiksvoorwaarden die eventueel beschikbaar zijn op de genoemde externe bronnen en die volledig tegen hem kunnen worden ingeroepen.

11.kADOLIS herinnert de Cliënt eraan dat HET GEBRUIK VAN DE DOOR KADOLIS VERKOCHTE PRODUCTEN NIET DE VERZORGING VAN ALLE VOLWASSENEN VERVANGT. Bijgevolg kan KADOLIS niet verantwoordelijk worden gesteld voor een verkeerd gebruik van de verkochte Producten.

11.3. Beperking van de aansprakelijkheid van KADOLIS: De aansprakelijkheid van de vennootschap KADOLIS ten opzichte van de Cliënten voor de dienst die zij aanbiedt (online verkoop van Producten) kan niet hoger zijn dan twee (2) maal het bedrag dat zij van de Cliënt heeft ontvangen voor de genoemde dienst die deze laatste heeft gekozen.

Zo zal, in het geval dat een Cliënt schade van welke aard dan ook zou lijden als gevolg van een fout begaan door KADOLIS bij de uitvoering van de dienst, de schadevergoeding die de Cliënt van KADOLIS kan verkrijgen niet hoger zijn dan twee (2) maal het bedrag van de prijs die door de Cliënt voor de gekozen dienst is betaald.

11.4 Uitsluiting van aansprakelijkheid van KADOLIS: KADOLIS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-nakoming of gebrekkige nakoming van de overeenkomst die te wijten is hetzij aan het handelen van de Cliënt, hetzij aan het onoverkomelijke en onvoorzienbare handelen van een derde bij de overeenkomst, hetzij aan overmacht zoals omschreven in 11.5 van deze voorwaarden.

Meer in het algemeen en tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, kunnen KADOLIS of haar bestuurders, werknemers of agenten in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de site of de daarop aangeboden diensten, uit enige inhoud van de site of uit andere elementen die toegankelijk zijn via of gedownload worden van de site, zelfs indien KADOLIS op de hoogte is of in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Bovendien garandeert KADOLIS niet dat :

- De via de Site aangeboden diensten, die voortdurend worden onderzocht om hun prestaties en hun vooruitgang te verbeteren, zullen volledig vrij zijn van fouten, defecten of gebreken;

- De diensten en Producten die via de Site worden aangeboden, worden niet aangeboden met de uitsluitende bedoeling van de Klant volgens zijn eigen persoonlijke beperkingen en zullen specifiek beantwoorden aan zijn behoeften en verwachtingen.

11.overmacht: Geen van de partijen is tekortgeschoten in de nakoming van haar contractuele verplichtingen voor zover die nakoming is vertraagd, belemmerd of verhinderd door een toevallige gebeurtenis of door overmacht. Tenzij de voortzetting van het contract onmogelijk wordt gemaakt, maakt overmacht geen einde aan het contract, maar worden de termijnen uitgesteld totdat de stoornis die de uitvoering van het contract verhindert, ophoudt te bestaan.

Artikel 12: INTELLECTUELE EIGENDOM

De volledige inhoud (teksten, algemene structuur, logo's, grafische charters, software, programma's, domeinnamen, commentaren, werken, illustraties, beelden, soundtracks, enz.) met inbegrip van de onderliggende technologie, weergegeven op www.kadolis.com, zijn het exclusieve eigendom van de Vennootschap KADOLIS of haar dienstverleners. In dit verband en overeenkomstig de bepalingen van de Code de la Propriété Intellectuelle is alleen het gebruik voor privé-doeleinden toegestaan, behoudens afwijkende of zelfs restrictievere bepalingen van de Code de la Propriété Intellectuelle. Elk ander gebruik en in het bijzonder elke gehele of gedeeltelijke reproductie is strikt verboden en vormt een inbreuk in de zin van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, tenzij vooraf toestemming is verkregen van KADOLIS.

De Klant die een internetsite heeft en op zijn site een eenvoudige link wil plaatsen die rechtstreeks naar de homepage van de site www.kadolis.com verwijst, moet daarvoor toestemming vragen aan de firma KADOLIS SARL, zonder dat dit als een impliciete affiliatieovereenkomst kan worden beschouwd. Elke koppeling, zelfs stilzwijgend toegestaan, moet op eenvoudig verzoek van KADOLIS SARL worden herroepen.

Bovendien is KADOLIS de producent van de databases van de diensten die via de Site worden aangeboden. Bijgevolg is elke opvraging en/of hergebruik van de database(s) in de zin van de artikelen L. 342-1 en L. 342-2 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom verboden.

De Klant onthoudt zich er tevens van de eigendomsmerken van KADOLIS op het Product te verwijderen of op enigerlei wijze te verbergen, of de genoemde eigendomsmerken, etiketten of merken op kopieën van het Product op opvallende wijze weer te geven.

Deze afdeling blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook.

KADOLIS behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen in geval van inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

-Focus op het recht op het beeld van de Producten aanwezig op de Site

Al het beeldmateriaal van de Producten dat rechtstreeks op de Site wordt getoond, wordt beschermd door één of meer intellectuele eigendomsrechten, alsmede door beeldrechten. In dit opzicht, en behoudens de uitzonderingen voorzien in de wet op de intellectuele eigendom, is het de Cliënt niet toegestaan één of meerdere reproductie-, nabootsings-, representatie- en/of hergebruikdaden uit te voeren, met inbegrip van gedeeltelijke, van de voornoemde beelden, om welke reden dan ook en voor welk doel dan ook, zonder voorafgaand verzoek en na uitdrukkelijke aanvaarding door KADOLIS.

Elk gebruik van de genoemde afbeeldingen van de Producten zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van KADOLIS kan namaak vormen. in dit verband behoudt KADOLIS zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen bij de Franse rechtbanken, die als enige bevoegd zijn in deze aangelegenheid.

Artikel 13: PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna "de Verordening"), is KADOLIS verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die wordt uitgevoerd in het kader van de dienstverlening die onder deze Voorwaarden valt. In die hoedanigheid verbindt zij zich ertoe de in genoemde verordening vervatte regels en verplichtingen na te leven.

De Cliënt wordt er in het bijzonder op gewezen dat de informatie die hij aan KADOLIS meedeelt steeds essentieel is voor de goede uitvoering van de diensten die in deze Voorwaarden zijn voorzien. Deze informatie is hoofdzakelijk bestemd voor het interne personeel van KADOLIS dat gemachtigd is ze te verwerken.

in dit verband geeft de Cliënt KADOLIS toestemming om de verwerking uit te voeren die noodzakelijk is voor de goede uitvoering van het onderhavige contract, overeenkomstig de voorwaarden die zijn opgenomen in het privacybeleid van KADOLIS (pagina-niet-gevondenhpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondentpagina-niet-gevondenppagina-niet-gevondenspagina-niet-gevonden:pagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevonden/pagina-niet-gevondenwpagina-niet-gevondenwpagina-niet-gevondenwpagina-niet-gevonden.kadolis.com/fr/content/7-politique-de-confidentialite).

De Klant erkent kennis te hebben genomen van het Privacybeleid en de volledige inhoud ervan en het zonder voorbehoud te hebben aanvaard, op dezelfde wijze als deze voorwaarden.

Het Privacybeleid is als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden gevoegd en kan worden geraadpleegd door op de volgende link te klikken: https ://www.kadolis.com/fr/content/7-politique-de-confidentialite.

KADOLIS herinnert de Cliënt eraan dat hij beschikt over "gegevensbeschermings"-rechten (toegang, verzet, verwijdering, enz.) met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens en dat hij deze te allen tijde kosteloos kan uitoefenen op het volgende adres: [email protected] of op een andere in het privacybeleid van KADOLIS voorziene wijze.

INFORMATIE BETREFFENDE DE BESTRIJDING VAN TELEFONISCHE VRAGEN/BLOCTEL: Hoewel KADOLIS de telefoongegevens van haar Cliënten niet gebruikt voor commerciële prospectie in het bijzonder, informeert KADOLIS u over uw recht om u in te schrijven op de lijst van BLOCTEL-telefonische pesterijen, op de site www.bloctel.gouv.fr

Artikel 14: TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

De Algemene Voorwaarden, alle handelingen en verrichtingen in het kader van de onderhavige overeenkomst, alsmede de rechten en verplichtingen van de partijen bij de onderhavige overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Franse recht, en de partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de Franse rechtbanken.

In overeenstemming met de bepalingen van de Franse consumentenwet betreffende de minnelijke schikking van geschillen, heeft Kadolis zich aangesloten bij de ombudsdienst voor consumenten van de FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), waarvan de contactgegevens als volgt zijn:   Médiateur de la consommation FEVAD - BP 20015 - 75362 PARIS CEDEX 8 .

Médiateur de la consommation FEVAD

BP 20015 - 75362 PARIS CEDEX 8

Nadat de consument zich vooraf schriftelijk tot Kadolis heeft gewend, kan de Ombudsdienst gecontacteerd worden voor elk consumentengeschil dat niet werd opgelost. Om te weten hoe u contact kunt opnemen met de Ombudsdienst, klik hier.

Als bemiddeling met FEVAD mislukt, is er voor alle internationale online aankopen ook het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ecomobilier

Kadolis is geregistreerd bij het Nationaal Register van Meubelfabrikanten onder het nummer FR017598. Dit nummer garandeert dat Kadolis, door toe te treden tot Eco-mobilier, voldoet aan de reglementaire verplichtingen die op haar rusten in toepassing van artikel L 541-10-1 10° van de Code de l'environnement.

Overeenkomstig artikel L.541-10-13 van de Franse milieuwet heeft ADEME de volgende unieke identificatienummers toegekend aan Kadolis (RCS Angers 494103484), waarmee wordt gecertificeerd dat Kadolis is ingeschreven in het register van milieu-instanties en up-to-date is met zijn milieubijdragen:

 • FR017598_10QK voor de meubelsector met Ecomaison
 • FR205266_01FGBT voor de sector Verpakking met Adelphe
 • FR017598_12QLGC voor Ecomaison voor de speelgoedsector
 • FR205266_11LDQF voor Refashion voor de sector kleding, huishoudlinnen en schoeisel