Voorwoord
De webwinkel www.kadolis.com wordt geëxploiteerd door de onderneming KADOLIS SARL, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 151 boulevard Elisabeth Boselli, 49100 Angers - Europees Frankrijk Tel. +33 (0)2 41 93 76 59 • fax. +33 (0)2 53 01 60 85 •
Btw-nr.: FR17 494103484 - Bedrijfskapitaal: 134 015 euro - Siret: 494 103 484 00031 • RCS Angers

Voor elke bestelling uit hoofde van een product dat in de webwinkel wordt gepresenteerd, wordt aangenomen dat deze algemene voorwaarden vooraf geraadpleegd zijn. De consument verklaart dan ook volledig geïnformeerd te zijn over het feit dat zijn instemming met de inhoud van deze algemene voorwaarden geen schriftelijke ondertekening van dit document vereist, indien de consument de in de webwinkel gepresenteerde producten wil bestellen. Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden door KADOLIS Sarl en zijn van toepassing vanaf hun publicatie in de webwinkel www.kadolis.com. De consument verklaart over zijn volledige juridische vermogens te beschikken om verplichtingen aan te gaan uit hoofde van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Belangrijk: hoewel Kadolis uw telefonische gegevens niet gebruikt voor commerciële reclamedoeleinden, informeert Kadolis u over uw recht om u in te schrijven op de lijst voor bezwaar tegen telefonische klantenwerving BLOCTEL op de site www.bloctel.gouv.fr

Artikel 1: INROEPBAARHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen de Klant en:
de onderneming KADOLIS SARL, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 151 boulevard Elisabeth Boselli, 49100 Angers - Europees Frankrijk Tel. +33 (0)2 41 93 76 59 - fax. +33 (0)2 53 01 60 85
Btw-nr.: FR17 494103484 - Bedrijfskapitaal: 134 015 euro - Siret: 494 103 484 00031 • RCS Angers, exploitant van de webwinkel www.kadolis.com.

Het feit dat een bestelling wordt geplaatst, wordt beschouwd als de bevestiging van de voorafgaande raadpleging van deze algemene voorwaarden en de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding hiervan door de Klant.
Het Contract tussen Kadolis en de Klant wordt gevormd door deze Algemene voorwaarden en de bestelbon. De Algemene verkoopvoorwaarden van KADOLIS vormen de enige overeenkomst tussen partijen en prevaleren over elk ander document.
Deze kunnen te allen tijde gewijzigd worden. De nieuwe algemene verkoopvoorwaarden zullen van toepassing zijn op elke bestelling die na de publicatie hiervan op de site wordt geplaatst.
De Algemene voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website van KADOLIS en de Klant wordt uitgenodigd om deze af te drukken en te bewaren voor eventuele latere raadpleging.
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing gedurende de periode die nodig is voor de levering van de goederen en de service zoals overeengekomen, tot afloop van de garantie die door de onderneming KADOLIS is verstrekt.
De consument verklaart over zijn volledige juridische vermogens te beschikken om verplichtingen aan te gaan uit hoofde van deze algemene verkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 2: BESTELLEN

De Klant bestelt producten die gepresenteerd worden op de website van KADOLIS.
Via zijn elektronische ondertekening, gevormd door de 'klik' op 'bevestigen' die dezelfde waarde heeft als een schriftelijke handtekening, gaat hij een verplichting aan uit hoofde van de bestelbon.
De onderneming KADOLIS stuurt een e-mailbevestiging aan de Klant met een overzicht van de bestelling van de klant en een bevestiging van de effectieve betaling van de bestelling.

Artikel 3: BESCHIKBAARHEID VAN DE ARTIKELEN

De artikelen op de site van KADOLIS zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. De site wordt regelmatig bijgewerkt.
Indien echter ondanks de door de onderneming Kadolis genomen voorzorgsmaatregelen een of meerdere artikelen niet meer beschikbaar zouden zijn na de bestelling, zal KADOLIS de Klant hierover per post of e-mail zo snel mogelijk persoonlijk informeren. KADOLIS zal de Klant een voorstel doen voor een vervangend product.
De Klant is niet verplicht dit vervangende product te accepteren. Hij heeft het recht zijn bestelling te annuleren en kosteloos en boeteloos terugbetaling hiervan te ontvangen.
Kadolis verplicht zich om gedurende een periode van twee jaar na de verkoop van het product de reserveonderdelen hiervan te leveren.

Artikel 4: PRIJZEN

De prijzen worden aangegeven in euro, inclusief btw, exclusief leveringskosten.
De leveringskosten worden aangegeven voor de bevestiging van de bestelling.

Artile 5: BETAALWIJZEN

De betaling van het gehele bestelbedrag vindt plaats via bankpas per Paypal, per cheque Cadhoc/TirGroupé, per bankoverschrijving. De e-mailbevestiging van de bestelling bevestigt de effectieve betaling door de klant.
De op het moment van bestellen betaalde bedragen vormen de prijzen van de producten en de leveringskosten en kunnen op geen enkel moment beschouwd worden als aanbetalingen of voorschotten, zelfs in geval van herroeping.

Artikel 6: LEVERINGEN

Leveringsgebied: de producten worden geleverd aan het adres dat de consument op de bestelbon heeft opgegeven. Om redenen van tracering van pakketten is het niet mogelijk om bestellingen te leveren in bases of andere gebouwen van het leger, postbussen, poste restante, hotels of tehuizen, campings.
Leveringstijden: de leveringstijden gelden vanaf de verzending door KADOLIS van de e-mailbevestiging van de bestelling; de producten kunnen pas geleverd worden na volledige betaling van de prijs.
De leveringstijden worden ter informatie aangegeven tijdens de bevestiging van de bestelling. Ze zijn afhankelijk van het bestelde producttype en bedragen gemiddeld tussen 2 en 6 werkdagen vanaf de bevestiging van de bestelling. In alle gevallen kunnen de leveringstijden niet langer zijn dan 4 weken vanaf de bevestiging van de bestelling.
De onderneming KADOLIS SARL wijst elke aansprakelijkheid af ten aanzien van langere leveringstijden veroorzaakt door de vervoerder, met name in geval van verlies van de producten of stakingen.
Leveringswijze: de leveringswijze is afhankelijk van het bestelde producttype. De verzending vindt plaats per Colissimo of Vervoerder.
In alle gevallen reist de handelswaar altijd op risico van de geadresseerde.
Indien de bestelling meerdere verschillende producten bevat, kan KADOLIS de levering in een aantal delen uitvoeren en informeert de klant hierover. In dit geval betaalt de klant slechts één levering.
Indien de klant op 2 locaties geleverd wil worden, plaatst hij 2 bestellingen met de leveringskosten die verband houden met deze 2 bestellingen.
De levering per Colissimo vindt plaats volgens de normale procedures van La Poste waarop KADOLIS geen enkele controle heeft.
De levering van meubels vindt via een vervoerder plaats. Bij levering in een gebouw met verdiepingen wordt de levering uitgevoerd ter hoogte van de brievenbussen, niet op de verdiepingen. Als de consument zijn meubels op de verdieping wil laten leveren, moet hij de optie 'Hoog leveren' selecteren op het moment van bestellen. Hieraan zijn leveringskosten verbonden.
Vertraging of verlies door de vervoerder: KADOLIS informeert de klant per e-mail van de verzending van zijn bestelling. Vertraging van de levering of verlies van het product door de vervoerder zijn mogelijk. Bij niet ontvangst moet de klant dit altijd aan KADOLIS melden met behulp van het contactformulier hier.
KADOLIS zal contact opnemen met La Poste die een onderzoek uitvoert dat maximaal een maand kan duren. Als het product gevonden wordt, zal het onmiddellijk naar het leveradres van de Klant worden vervoerd. Als La Poste daarentegen verlies van het product constateert, verplicht KADOLIS zich om het bestelde product op eigen kosten te vervangen. Indien het product niet beschikbaar is, zal KADOLIS de klant het betreffende bedrag terugbetalen. Deze kan echter geen schadevergoeding en rente eisen.
In het kader van privéverkopen kunnen de leveringstijden tot veertien dagen langer zijn. De terugbetaling van een artikel in een privéverkoop is niet mogelijk. Het terugsturen van een artikel dat in een privéverkoop is gekocht, komt ten laste van de klant.

Artikel 7: ONTVANGST VAN DE PRODUCTEN

Bij levering moet de consument de staat van de verpakking van de handelswaar controleren. Elke afwijking met betrekking tot de levering (schade, ontbrekend product in verhouding tot de leverbon, beschadigd pakket, gebroken producten ...) moet op de leverbon worden aangegeven in de vorm van 'handgeschreven voorbehoud' en door de klant worden ondertekend. De Klant moet deze afwijking, of elke andere afwijking die wordt vastgesteld na vertrek van de vervoerder, per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan de vervoerder melden binnen twee (2) werkdagen na de leverdatum. Een kopie van dit schrijven moet aan KADOLIS worden gezonden:
Société KADOLIS SARL, 151 boulevard Elisabeth Boselli, 49100 Angers - Europees Frankrijk

Artikel 8: RECHT OP HERROEPING

Vanaf de ontvangst van de goederen beschikt de Klant over een periode van dertig (30) volle dagen om zijn recht op herroeping uit te oefenen, zonder dat hij dit hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen, behalve de retourkosten.
Om dit recht uit te oefenen, moet de Klant binnen deze periode contact opnemen met KADOLIS via het contactformulier hier.
De Klant heeft de keuze tussen het product omruilen of de prijs terugbetaald te krijgen. Hij moet zijn keuze aangeven op het moment dat hij KADOLIS over zijn herroeping informeert. Indien hij niets aangeeft, zal KADOLIS de Klant het bedrag terugbetalen.
Zodra hij zijn herroeping meldt, moet de Klant het product of de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen terugsturen per aangetekend Colissimo of per vervoerder voor meubels: Société KADOLIS SARL - 151 boulevard Elisabeth Boselli 49100 Angers - Europees Frankrijk
De producten moeten in nieuwe staat, zonder een spoor van gebruik, zorgvuldig verpakt worden in hun oorspronkelijke verpakking met hun eventuele accessoires, gebruiksaanwijzing en montagehandleiding.
Vanaf het moment dat de Klant heeft aangegeven dat hij zijn recht op herroeping wil uitoefenen, heeft KADOLIS maximaal 14 dagen de tijd om hem de prijs van het product of de producten en de leveringskosten te vergoeden of het product om te ruilen. Wij herinneren eraan dat de terugzending van het product gratis is voor de klant. Dientengevolge zal KADOLIS de Klant het product/de producten terugbetalen of vervangende producten leveren, zodra de producten zijn teruggestuurd en uiterlijk 14 dagen na de melding door de Klant dat deze gebruik maakt van van zijn recht op herroeping.
In het geval van ruil zal de verzending plaatsvinden op kosten van de consument. De Klant zal ook het prijssupplement betalen indien de prijs van het product hoger is dan de prijs van het oorspronkelijke product. Als de prijs lager is, zal KADOLIS de Klant het verschil terugbetalen binnen de hieronder voorziene periode van 30 dagen.
Bijzonder geval van gepersonaliseerde producten of producten die zijn uitgevoerd volgens de specificaties van de consument: overeenkomstig artikel L. 121-20-2 van de consumptiewet is het bovenstaande recht op herroeping niet van toepassing op producten en voorwerpen die op verzoek van de klant gepersonaliseerd zijn, producten en voorwerpen die door hun aard niet opnieuw verzonden kunnen worden of waarvan kan worden verondersteld dat ze snel zullen beschadigen of verlopen. Dientengevolge kunnen dergelijke producten en voorwerpen niet worden teruggenomen of geruild, behalve indien de garantie wordt ingeroepen om fouten in het verkochte voorwerp.

Artikel 9: GARANTIE OP DE PRODUCTEN

9.1. De onderneming KADOLIS garandeert dat alle geselecteerde producten zijn gemaakt volgens de Europese veiligheidsnormen.
9.2. Op de producten van KADOLIS is de wettelijke conformiteitsgarantie van toepassing overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen (artikel L211-1 tot L212-1 van de consumptiewet - artikel 1641 tot 1649 van het Burgerlijk wetboek).
9.3. Bovendien hebben de producten die gekocht zijn op de site www.kadolis.com 1 jaar garantie vanaf hun leveringsdatum, op elke andere schade die niet binnen het kader valt van de wettelijke garanties. Om gebruik te maken van de garantie moet de Klant de aankoopfactuur bewaren.
9.4. Om de garantie in te roepen, moet de Klant contact opnemen met KADOLIS via het contactformulier hier.
9.5. In alle gevallen zijn de in de procedure over het recht op herroeping vermelden retourprocedures van toepassing.

Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

10.1. KADOLIS herinnert de consument eraan dat HET GEBRUIK VAN DE DOOR KADOLIS VERKOCHTE PRODUCTEN DE VOORTDURENDE OPLETTENDHEID VAN VOLWASSENEN NIET VERVANGT. KADOLIS kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist gebruik van de verkochte producten.
10.2. Overmacht: geen van beide partijen heeft zijn contractuele verplichtingen verzaakt indien de uitvoering hiervan wordt vertraagd, verstoord of verhinderd door het toeval of door overmacht. Behalve indien de voortzetting van het contract onmogelijk is geworden, beëindigt overmacht het contract niet maar stelt de uitvoering ervan uit tot de storing die de uitvoering ervan verhindert, is opgelost.

Artikel 11: INTELLECTUEEL EIGENDOM

De volledige content (teksten, opmerkingen, werken, illustraties, afbeeldingen, geluidsband ...) met de hieraan ten basis liggende technologie, weergegeven op www.kadolis.com, zijn exclusief eigendom van de onderneming KADOLIS of zijn dienstverleners. Uit dien hoofde en volgens de bepalingen van de wet op het intellectueel eigendom is uitsluitend gebruik voor privédoeleinden hiervan toegestaan, onder voorbehoud van andere of beperkender bepalingen in de wet op het intellectueel eigendom. Elk ander gebruik en met name elke gehele of gedeeltelijke reproductie is streng verboden en wordt beschouwd als vervalsing in de zin van de wet op het intellectueel eigendom, behalve met voorafgaande toestemming van de onderneming KADOLIS.
De gebruiker die over een website beschikt en op zijn site een eenvoudige link wil plaatsen die rechtstreeks verwijst naar de homepage van de site www.kadolis.com, moet hiervoor toestemming vragen aan de onderneming KADOLIS SARL zonder dat dit als een impliciete partnerschapsoverenkomst kan worden beschouwd. Elke link, zelfs stilzwijgend toegestaan, moet op eenvoudig verzoek van KADOLIS verwijderd worden.

Artikel 12: PERSOONSGEGEVENS

De website van KADOLIS is aangemeld bij het CNIL onder nummer 1422153.
KADOLIS verzamelt informatie over de klant tijdens het aanmaken van zijn klantaccount (naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Alleen de onderneming KADOLIS gebruikt deze gegevens voor het beheer van de bestellingen en het functioneren van de website.
Volgens de bepalingen van de wet informatie en vrijheden van 6 januari 1978 (geamendeerd door de wet van 6 augustus 2004 met betrekking tot bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van gegevens van persoonlijke aard), heeft de Klant een recht op toegang, wijziging of oppositie van de hem betreffende persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met KADOLIS via het contactformulier hier of per schrijven aan het volgende adres: Société KADOLIS SARL - 151 boulevard Elisabeth Boselli 49100 Angers - Europees Frankrijk

Artikel 13: TOEPASSELIJKE WET

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet.