Preambule
De commerciële site www.kadolis.com wordt beheerd door KADOLIS SARL - 151 boulevard Elisabeth Boselli 49100 Angers - France Métropolitaine - fax. +33 (0)2 53 01 60 85 - BTW-nr.
: FR17 494103484 - Aandelenkapitaal: 134 015 euro - Siretnr.: 494 103 484 00031 - RCS Angers Voor elke

bestelling van een product dat in de online shop van deze website is opgenomen, moeten deze algemene voorwaarden vooraf worden geraadpleegd. De consument erkent bijgevolg dat hij volledig op de hoogte is van het feit dat zijn akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden niet vereist dat dit document met de hand wordt ondertekend, voor zover de consument de producten die in de winkel van de website worden aangeboden, online wenst te bestellen. Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door KADOLIS Sarl worden gewijzigd en zijn van toepassing vanaf het moment dat ze op de commerciële website www.kadolis.com worden gepubliceerd. De consument verklaart dat hij/zij de volledige rechtsbevoegdheid heeft om deze algemene verkoopsvoorwaarden aan te gaan.

Belangrijk : Hoewel Kadolis uw telefoongegevens niet gebruikt voor prospectiedoeleinden, in het bijzonder niet voor commerciële doeleinden, informeert Kadolis u over uw recht om u in te schrijven op de lijst tegen het telefonisch verzoek van BLOCTEL, op de website www.bloctel.gouv.fr

Artikel 1: OPPOSABILITEIT

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen de Klant en:
de Vennootschap KADOLIS, SARL met maatschappelijke zetel op het adres 151 boulevard Elisabeth Boselli, 49100 Angers - France Métropolitaine - fax. +FR17 494103484 - Aandelenkapitaal: 134 015 euro - Siret nr.: 494 103 484 00031 - RCS Angers die de e-commerce site www.kadolis.com exploiteert.

Het plaatsen van een bestelling impliceert de voorafgaande raadpleging van deze Algemene Voorwaarden en de volledige aanvaarding ervan door de Klant.
De Overeenkomst tussen de Klant is samengesteld uit deze Algemene Voorwaarden en de bestelbon. De algemene verkoopsvoorwaarden van KADOLIS vormen de enige overeenkomst tussen de partijen en hebben voorrang op elk ander document.
Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd. De nieuwe algemene verkoopsvoorwaarden zullen van toepassing zijn op elke bestelling na hun beschikbaarheid op de site.
De algemene voorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op de KADOLIS-website en de klant wordt verzocht een exemplaar van de algemene voorwaarden af te drukken en te bewaren voor toekomstig gebruik.
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing gedurende de periode die nodig is voor de levering van de goederen en de levering van de onderschreven diensten, tot het verstrijken van de door de maatschappij KADOLIS verschuldigde garanties.
De consument verklaart dat hij/zij volledig rechtsbevoegd is om zich aan al deze algemene verkoopsvoorwaarden te verbinden.

Artikel 2: ORDER

De klant plaatst een bestelling voor de producten die op de KADOLIS-website worden gepresenteerd.
Het wordt vastgelegd door zijn elektronische handtekening die wordt gevormd door te klikken op "valideren", onder de bestelbon en heeft dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening.
KADOLIS stuurt de klant een bevestigingsmail met een samenvatting van de bestelling van de klant en een bevestiging van de effectieve betaling van de bestelling.

Artikel 3: Beschikbaarheid van de ARTICLES

De op de KADOLIS-site aangeboden artikelen zijn beschikbaar binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en worden regelmatig bijgewerkt.
Desalniettemin, en ondanks de voorzorgsmaatregelen die het bedrijf KADOLIS heeft genomen, zal KADOLIS, indien een of meer artikelen na de bestelling niet meer beschikbaar zijn, de klant zo spoedig mogelijk persoonlijk per e-mail of per post op de hoogte stellen. KADOLIS zal de klant een vervangend product aanbieden.
De Klant is niet verplicht om dit vervangende product te aanvaarden en heeft het recht om zijn bestelling te annuleren en een terugbetaling te verkrijgen zonder kosten of boete.
Kadolis verbindt zich ertoe om gedurende een periode van twee jaar na de verkoop van het product reserveonderdelen te leveren.

Artikel 4: Prijzen

De prijzen zijn aangegeven in euro's, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.
De leveringskosten worden voor de validatie van de bestelling aangegeven.

Artikel 5: TERMIJNEN VAN BETALINGEN

De betaling gebeurt volledig per creditcard via Paypal, Cadhoc/TirGrouped Check of via overschrijving. De e-mail ter bevestiging van de bestelling bevestigt de daadwerkelijke betaling van de klant.
De betaalde bedragen op het moment van de bestelling stemmen overeen met de prijs van de producten en de leveringskosten en kunnen op geen enkel moment beschouwd worden als een voorschot of een voorschot, zelfs niet in geval van herroeping.

Artikel 6: LEVERINGEN

Leveringsgebied: De producten worden geleverd op het door de consument op het bestelformulier opgegeven adres. Om redenen van pakketopvolging is het onmogelijk om bestellingen af te leveren bij de bases of andere gebouwen van de legers, postbussen, overige postkantoren, hotels of andere huizen, camping.
Levertijd: De levertijd begint pas te lopen als KADOLIS de e-mail ter bevestiging van de bestelling heeft verstuurd, de producten kunnen pas geleverd worden na volledige betaling van de prijs.
De levertijden worden als indicatie gegeven bij het valideren van de bestelling. Zij zijn afhankelijk van het soort product en liggen gemiddeld tussen de 2 en 6 werkdagen na de validering van de bestelling. In ieder geval mogen de levertijden niet langer zijn dan 4 weken na de bevestiging van de bestelling.
De onderneming KADOLIS SARL wijst elke verantwoordelijkheid af voor de verlenging van de leveringstermijnen die aan de vervoerder verschuldigd is, in het bijzonder in geval van productverlies of staking.
Leveringsvoorwaarden: de leveringsvoorwaarden zijn afhankelijk van het type product dat besteld is. Verzending wordt gedaan door Colissimo of Transporter.
In ieder geval reizen de goederen altijd op risico en risico van de ontvanger.
Indien de bestelling uit meerdere producten bestaat, kan KADOLIS de levering opsplitsen in meerdere delen en de klant hiervan op de hoogte brengen. In dit geval betaalt de klant slechts voor één levering.
Indien de klant 2 plaatsen van levering wenst, plaatst hij 2 bestellingen, met de leveringskosten verbonden aan deze 2 bestellingen.
De levering door Colissimo vindt plaats volgens de normale procedures van La Poste en waarover KADOLIS geen controle heeft.
Meubilair wordt geleverd via de Carrier. Bij levering in een gebouw met meerdere verdiepingen wordt de levering in de brievenbussen gedaan, niet op de verdiepingen. Indien de consument absoluut een levering van het meubilair op de vloer wenst, moet hij bij zijn bestelling de optie "Delivered Assembled Assembled" kiezen en de leveringskosten zullen daarvan afhangen.
Vertraging of verlies door de vervoerder: KADOLIS informeert de klant per e-mail over de verzending van de bestelling. Vertraging in de levering of verlies van het product door de vervoerder is mogelijk. In geval van niet-ontvangst dient de klant dit absoluut aan KADOLIS te melden via het contactformulier: hier.
KADOLIS neemt contact op met het postkantoor, dat een onderzoek van maximaal een maand zal uitvoeren. Als het product wordt gevonden, wordt het onmiddellijk doorgestuurd naar het afleveradres van de klant. Indien de Franse posterijen daarentegen tot de conclusie komen dat het product verloren is gegaan, verbindt KADOLIS zich ertoe het bestelde product op eigen kosten te vervangen. In geval van onbeschikbaarheid van dit product zal KADOLIS de klant die geen aanspraak kan maken op schadevergoeding terugbetalen.
Bij onderhandse verkopen kunnen de levertijden met ongeveer vijftien dagen worden verlengd. De terugbetaling van een voorwerp bij onderhandse verkoop is niet mogelijk. De klant is verantwoordelijk voor de terugzending van een onderhands gekocht artikel.

Artikel 7: ONTVANGST VAN DE PRODUCTEN

De consument is verplicht om bij aflevering de staat van de verpakking van de goederen te controleren. Elke afwijking met betrekking tot de levering (schade, ontbrekende producten ten opzichte van de leveringsbon, beschadigde verpakking, gebroken producten...) moet op de leveringsbon worden vermeld in de vorm van "handgeschreven reserves", vergezeld van de handtekening van de klant. De Klant moet deze of een andere afwijking die na het vertrek van de bezorger wordt vastgesteld, eveneens binnen twee (2) werkdagen na de leveringsdatum per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de vervoerder melden. Een kopie van deze brief moet worden gestuurd naar KADOLIS : Société KADOLIS
SARL - 151 boulevard Elisabeth Boselli 49100 Angers - France Métropolitaine.

Artikel 8: RECHT VAN MET HET DRAAIZELIJKHEIDSOVEREENKOMST

Vanaf de ontvangst van de goederen beschikt de Klant over een termijn van dertig (30) vrije dagen om zijn herroepingsrecht zonder opgave van redenen of zonder betaling van boetes uit te oefenen, met uitzondering van de retourkosten.
Om dit recht uit te oefenen, moet de klant binnen deze termijn contact opnemen met KADOLIS via het retourformulier op zijn klantenrekening of via het contactformulier: hier
heeft de klant de keuze tussen het ruilen van het product (als het slechts een ruil van kleuren of maten is die geen prijswijziging met zich meebrengt) of het verkrijgen van restitutie van de prijs. Hij moet zijn keuze specificeren op het moment dat hij KADOLIS van zijn terugtrekking op de hoogte brengt. Indien niet gespecificeerd, zal KADOLIS de klant terugbetalen.
Zodra de Klant op de hoogte wordt gebracht van zijn herroeping, is hij verplicht het (de) product(en) zo spoedig mogelijk en binnen een maximumtermijn van 30 dagen terug te sturen, hetzij per aangetekende brief, hetzij per transporteur voor het meubilair naar het adres: Bedrijf KADOLIS SARL - 151 boulevard Elisabeth Boselli 49100 Angers - France Métropolitaine
De producten moeten in nieuwstaat zijn, zonder enig spoor van gebruik, vergezeld gaan van hun accessoires en gebruiks- of montage-instructies en zorgvuldig verpakt zijn in hun originele verpakking.


KADOLIS beschikt over een termijn van maximaal 14 dagen vanaf het moment dat de klant te kennen heeft gegeven van zijn herroepingsrecht gebruik te willen maken om de prijs van het (de) product(en) en de verzendkosten te vergoeden of het product te ruilen. Er wordt aan herinnerd dat het terugsturen van producten voor de klant gratis is.

Behalve in de volgende gevallen:

- Verkoop, Zwarte Vrijdag, Privéverkoop, cybermaandag & Franse dagen, de retourzending is voor rekening van de klant.

Bijgevolg zal KADOLIS de klant terugbetalen of het (de) vervangende product(en) leveren zodra de producten aan hem zijn geretourneerd en uiterlijk 14 dagen nadat de klant de uitoefening van zijn herroepingsrecht heeft gemeld.

Speciaal geval van gepersonaliseerde bestellingen of bestellingen volgens de specificaties van de consument: Overeenkomstig artikel L. 121-20-2 van het Wetboek van consumentenrechten is het hierboven vermelde herroepingsrecht niet van toepassing op goederen en voorwerpen die op verzoek van de klant zijn gepersonaliseerd, op goederen en voorwerpen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of op goederen en voorwerpen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of die door de aard ervan niet kunnen worden beschadigd of snel kunnen bederven of vervallen. Bijgevolg zullen deze goederen en voorwerpen niet worden teruggenomen of geruild, behalve in het geval van de garantie van gebreken aan het verkochte goed.

Artikel 9: PRODUCTGARANTIES

9.1. KADOLIS garandeert dat alle geselecteerde producten worden vervaardigd volgens de Europese veiligheidsnormen.
9.2. KADOLIS garandeert dat alle geselecteerde producten in overeenstemming met de Europese veiligheidsnormen worden vervaardigd. De producten van KADOLIS genieten de wettelijke garantie van conformiteit en de garantie tegen verborgen gebreken, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen (artikelen L211-1 tot L212-1 van het Wetboek van Consumentenzaken - artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek).
9.3 Daarnaast geldt voor producten die op de website www.kadolis.com zijn gekocht een garantie van 1 jaar vanaf de levering voor alle andere schade die niet door wettelijke garanties wordt gedekt. Om van de garantie te kunnen genieten, moet de Klant de aankoopfactuur bewaren.
9.4. Om van deze garanties gebruik te maken, moet de klant contact opnemen met KADOLIS via het contactformulier: hier.
9.5. In alle gevallen zijn dan de in de procedure voor het herroepingsrecht beschreven retourvoorwaarden van toepassing.

Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID EN MEERSTERKHEID EN MEERSTERKSTERKHEID

10.1 KADOLIS herinnert de consument eraan dat het gebruik van de door KADOLIS verkochte PRODUCTEN geen afbreuk doet aan de zichtbaarheid van alle ADULT INSTANTIES. KADOLIS kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor het misbruik van de verkochte producten. 10.2. De Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het misbruik van de producten die door KADOLIS worden verkocht. Overmacht: Geen van de partijen zal zijn contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen, voor zover de uitvoering ervan wordt vertraagd, verhinderd of verhinderd door een toevallige gebeurtenis of overmacht. Tenzij de voortzetting van het contract onmogelijk wordt gemaakt, wordt het contract door overmacht niet ontbonden, maar worden de termijnen uitgesteld tot het einde van de verstoring die de uitvoering ervan verhindert.

Artikel 11: INTELLECTUELE EIGENSCHAPPELIJKE EIGENSCHAPPELIJKE EIGENSCHAP

Alle inhoud (teksten, commentaren, boeken, illustraties, beelden, soundtrack...) inclusief de onderliggende technologie, weergegeven op www.kadolis.com, zijn het exclusieve eigendom van KADOLIS of haar dienstverleners. Als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom, is alleen gebruik voor privé-doeleinden toegestaan, onder voorbehoud van andere of zelfs restrictievere bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom. Elk ander gebruik en in het bijzonder elke gehele of gedeeltelijke reproductie is ten strengste verboden en vormt een inbreuk in de zin van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, tenzij vooraf toestemming is verkregen van KADOLIS.
De gebruiker die een website heeft en die op zijn site een eenvoudige link rechtstreeks naar de homepage van de site www.kadolis.com wil plaatsen, moet toestemming vragen aan de firma KADOLIS SARL, zonder dat dit als een impliciete affiliatieovereenkomst wordt beschouwd. Elke link, zelfs stilzwijgend toegestaan, moet op verzoek van KADOLIS SARL worden verwijderd.

Artikel 12: PERSOONLIJKE GEGEVENSENTIES

De KADOLIS-website is door de CNIL gedeclareerd onder registratienummer 1422153.
KADOLIS verzamelt informatie over de klant bij het aanmaken van zijn klantenaccount (naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer). Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Alleen KADOLIS is de ontvanger van deze informatie voor een goed beheer van de orderopvolging en de werking van de website.
In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 (gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens), heeft de Klant het recht op toegang tot, rectificatie van of verzet tegen de over hem verzamelde persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met KADOLIS via het contactformulier: hier, of per post op het volgende adres: KADOLIS SARL - 151 boulevard Elisabeth Boselli 49100 Angers - Frankrijk Métropolitaine

Artikel 13: Toepasselijke Wetgeving

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

Eco-meubilair

Kadolis is geregistreerd in het Nationaal Register van Meubelmarketeers onder het nummer FR017598. Dit nummer garandeert dat Kadolis, door zich aan te sluiten bij Eco-mobilier, voldoet aan de reglementaire verplichtingen die op haar rusten krachtens artikel L 541-10-1 10° van de milieuwet.

In toepassing van artikel L.541-10-13 van de Code de l'environnement, werd de unieke identificatiecode FR017598_10QKRJ door ADEME toegekend aan Kadolis, als bewijs dat de onderneming geregistreerd is in het register van eco-organisaties en up-to-date is met haar eco-bijdragen.